พิธีเปิดศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๓  ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร เริ่มดำเนินการ โดยจัดเป็นมุมบริการสารสนเทศอีสาน ปี พ.ศ. ๒๕๒๕  ได้พัฒนางานเป็น “ศูนย์เอกสารอีสาน และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี มอบรางวัลการผลิตผลงานเพื่อเยาวชน ประเภท สื่อชาวบ้าน  ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖  และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์สารนิเทศอีสาน” ได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามให้ว่า “ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร”     เมื่อวันที่ ๑๒  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปิดศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร อย่างเป็นทางการ  ณ อาคารหอสมุด (อาคารหลังแรก)  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น นำความภาคภูมิใจและปลาบปลื้มมายังชาวสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และพสกนิกรชาวอีสานอย่างยิ่ง
Read more

Read more