อาคารหอสมุด

อาคารหอสมุดก่อตั้งขึ้นพร้อมกับวิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาสารคาม โดยเป็นอาคาร 2 ชั้น สร้างด้วยเงินงบประมาณเป็นเงิน 1,500,000 บาท มีพื้นที่ 800 ตารางเมตร บรรจุหนังสือไม่เกิน 50,000 เล่ม หอมุดวิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาสารคาม สร้างเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 ซึ่งเป็นวันเริ่มเปิดให้บริการวันแรก และถือเป็น“วันสถาปนาหอสมุด”  ซีงมีบรรณารักษ์ 1 คน คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน และภารโรง 1 คน คือ นายหนูกัน ระวิโรจน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *