ติดต่อสอบถาม

นาวสาวเอื้ออารีย์ ปานพิมพ์ใหญ่
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทร 043-754-358 ต่อ 2436
Email: auearee.p@msu.ac.th