ความเป็นมา

ความเป็นมางานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย

สำนักวิทยบริการมีพันธกิจเป็นแหล่งสะสมและให้บริการสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน การสอนการวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งจัดหาจัดเก็บ สร้างสมและอนุรักษ์โดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ด้วยปรัชญาและวิสัยทัศน์ของสำนักวิทยบริการ จึงพัฒนางานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดหอสมุด สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เริ่มดำเนินการในปี พ . ศ . 2547 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2547 ตามคำสั่งที่ 141/2547 งานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดเก็บ รวบรวมประวัติมหาวิทยาลัย ประวัติอธิการบดีและผลงาน ผู้ที่ได้รับรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ผู้ที่ได้รับรางวัลดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ฐานข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ รวมทั้งเอกสารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จัดเก็บทั้งรูปสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรวบรวม จัดเก็บ ประเมินคุณค่า จัดทำเครื่องมือช่วยค้น และบริการ เอกสารจดหมายเหตุ ทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อไม่ตีพิมพ์ และ สื่อดิจิทัล
2. เพื่อรวบรวมและบันทึกเหตุการณ์ที่มีความสำคัญต่อประวัติ พัฒนาการ เกียรติประวัติชื่อเสียงของหน่วยงาน และบุคลากร ในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อให้บริการและเผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลภายนอกทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน และการศึกษาค้นคว้าวิจัย
4. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับ การจัดตั้ง กิจกรรม เหตุการณ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยที่ให้บริการ

สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

1. หนังสือ หมายถึง หนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เช่น ประวัติความเป็นมา โครงสร้าง นโยบายการบริหาร การดำเนินงาน และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เป็นต้น หรือหนังสือที่จัดทำโดยหน่วยงานภาย ในมหาวิทยาลัย หรือเป็นผลงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย แต่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่

•  เอกสารผลงานทางวิชาการ หนังสือ ตำรา เอกสารการสอน
•  เอกสารการประชุม การสัมมนา ได้แก่ โครงการต่าง ๆ สรุปผลรายงาน
•  คู่มือปฏิบัติงาน
•  รายงานประจำปี
•  หนังสือหลักสูตร คู่มือการศึกษา

2. จุลสาร หมายถึงหนังสือ หรือ เอกสารเล่มเล็ก แผ่นพับ ที่จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสสำคัญ ๆ หนังสือที่ระลึกต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่จัดขึ้น ที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า

3. ข่าว หมายถึง ข่าวหรือบทความจากวารสารหรือหนังสือพิมพ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามหรือมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยในด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่

3.1 ข่าวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัด กิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น หรือจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย
3.2 บทความที่บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือนักศึกษาเขียนไปลงในวารสารหรือหนังสือพิมพ์ เฉพาะที่มีเนื้อหา เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
3.3 บทความที่หน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกเขียนเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัย และ / หรือมีผลกระทบ ต่อมหาวิทยาลัย บทความที่กล่าวถึงผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4. เอกสาร 
หมายถึง เอกสารที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้โดยองค์กร หน่วยงาน หรือบุคคล หรือเกิดจากการ ดำเนินงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และเก็บเป็นหลักฐานของการปฏิบัติงานในกิจกรรมนั้น ได้แก่

•  พระราชบัญญัติ
•  คำสั่ง
•  ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
•  เอกสารการประชุม รายงานการประชุมสภา ฯลฯ

5. โสตทัศนวัสดุ ได้แก่

ภาพถ่าย รูปภาพ , ฟิล์ม , เทปบันทึกเสียง , วีดิทัศน์ , วีซีดี ซีดีรอม , แผนที่ , แผนผัง , โปสเตอร์ , บัตรเชิญ , บัตรอวยพร การ์ด สติกเกอร์ , และ อื่น ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การให้บริการ

1. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
2. บริการเอกสาร