ติดต่อ – สอบถาม

จดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลัย
ชั้น 4 สำนักวิทยบริการ A
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 0-4375-4322-40 ต่อ 2436 โทรสาร 043-754-358

นางสาวเอื้ออารีย์ ปานพิมพ์ใหญ่
Email: auearee.p@msu.ac.th