ทำเนียบอธิการบดี

รายชื่ออธิการบดี อดีต – ปัจจุบัน
รองอธิการบดีวิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาสารคาม

ดร. สายหยุด จำปาทอง พ.ศ. 2511-2512
รองศาสตราจารย์ ดร. บุญชม ไชยโกษี พ.ศ. 2512-2516
รองศาสตราจารย์ ดร. ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2516-2517

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร. ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2517-2518
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูเกียรติ มณีธร พ.ศ. 2518 (รักษาการ)
รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ วิทยารัฐ พ.ศ. 2519
รองศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี เมืองนาโพธิ์ พ.ศ. 2519-2524
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระ บุณยะกาญจน พ.ศ. 2524-2526
ดร. ถวิล ลดาวัลย์ พ.ศ. 2526-2530
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระ บุณยะกาญจน พ.ศ. 2530-2534
รองศาสตราจารย์ ดร. จรูญ คูณมี พ.ศ. 2534-2536
รองศาสตราจารย์ ดร. บุญชม ศรีสะอาด พ.ศ. 2536-2537

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

รองศาสตราจารย์ ดร. บุญชม ศรีสะอาด พ.ศ. 2537-2538 (รักษาการ)
รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวิช ทองโรจน์ พ.ศ. 2538-2546
ศาสตราจารย์ นพ. อดุลย์ วิริยเวชกุล ราชบัณฑิต พ.ศ. 2546- 2551
ศาสตราจารย์เกียรติคุณทันตแพทย์สมศักดิ์ จักรไพวงศ์ พ.ศ. 2551 (รักษาการ)
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต พ.ศ. 2551 (รักษาการ)
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต พ.ศ. 2552-2558
ศาตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา พ.ศ. 2558
ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช พ.ศ. 2559 –  28 ก.พ. 2562
รองศาสตราจารย์ ดร.เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส 1 มี.ค. 2562 – 30 เม.ย. 2562
รองศาสตราจารย์ ดร. ประยุกต์ ศรีวิไล 1 พ.ค. 2562 – ปัจจุบัน