ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

รายพระนามและรายนามปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์
ประจำปี 2538- ปัจจุบัน

ประจำปี 2538


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาไทคดีศึกษา

ศาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากร
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

 

ประจำปี 2539


สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษา
 

คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 

 


นายคำสิงห์ ศรีนอก ( ลาว คำหอม )
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาภาษาไทย
 
 

 

ประจำปี 2540


สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์
 

นายธนินท์ เจียรวนนท์ 
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 

 

นายมินทร์ อิงค์เนธ 
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 
 

 

นายทองใบ ทองเปาด์
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 
 

 

นายรุ่ง แก้วแดง
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 
 

 

ประจำปี 2541


สมเด็จพระบรมรโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ปริญญาศิปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี

นายประดิษฐ์ คำเพิ่มพูล
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 

 

ประจำปี 2542


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย
 

ประจำปี 2543


พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ 
ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 

ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 

 

ศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ 
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 
 

 

ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 
 

 

รองศาสตราจารย์ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาไทยคดีศึกษา
 
 

 

นายวราวุธ สุธีธร 
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาชีววิทยา
 
 

ประจำปี 2544


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมชนบท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาไทศึกษา

ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย 
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 

 

Prof.Kosuke Krimura 
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาทัศนศิลป์
 
 

 

ประจำปี 2545


สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

 

นางสุกัญญา ชลศึกษ์ 
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาภาษาไทย
 

 

ศาสตราจารย์วิสุทธิ์ ใบไม้ 
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาชีววิทยา
 
 

 

Prof.RME Richards, OBE
ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
 
 

 

ประจำปี 2546


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาทัศนศิลป์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามบรมมกุฏราชกุมาร
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 

นายแก้วขวัญ วัชโรทัย 
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 

 

ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล 
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการ
 
 

ประจำปี 2547


สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาไทศึกษา
 

คุณหญิงนันทกา สุประภาตะนันทน์
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
 

 

ศาสตราจารย์สุจินต์ จินายน
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 
 

 

นายจารุจินต์ นภีตะภัฏ
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาชีววิทยา
 
 

 

นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
 
 

 

ศาสตราจารย์ชาลส์ เอฟ คายส์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาไทยคดีศึกษา
 
 

ประจำปี 2548


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

ศาสตราจารย์พิเศษเสถียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
 

 

ศาสตราจารย์ ดร. พจน์ สะเพียรชัย
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
 
 

 

นายเชาว์ สายเชื้อ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
 
 

 

นางฉวีวรรณ พันธุ
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชานาฏยศิลป์
 
 

ประจำปี 2549


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 

ประจำปี 2550


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
 

ประจำปี 2551


Mr. Frankie Chan Tak Hong
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาชีววิทยา
 

 

นายมีชัย ฤชุพันธ์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
 
 

 

นายมีชัย วีระไวทยะ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาการพัฒนาชุมชน
 
 

 

ร้อยตรีสมหวัง ศรีชัย
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชานิติศาสตร์
 
 

ประจำปี 2552


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตมศักดิ์
สาขาวิชาภาษาไทย
 

 

นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี
ปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 

 

นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
 
 

 

นายพิชัย ชุณหวชิร
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการเงิน
 
 

 

พลเอกสุพิทย์ วรอถุทัย
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 
 

 

ศาสตราภิชานล้อม เพ็งแก้ว
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตมศักดิ์
สาขาวิชาภาษาไทย