รางวัลพระธาตุนาดูน

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายส่งเสริมและเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นในสาขาต่าง ๆ
เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน จึงได้กำหนดรางวัลเกียรติยศประจำมหาวิทยาลัย ชื่อ
“รางวัลพระธาตุ นาดูนทองคำ” โดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลดีเด่น
ในแต่ละปี ได้แก่ ศิษย์เก่าดีเด่น บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
บุคคลผู้ซึ่งได้ประกอบคุณงามความดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัล
พระธาตุนาดูนทองคำ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ เป็นต้นมา
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “รางวัลพระธาตุ นาดูนทองคำ” ที่นี่

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลพระธาตุดูนทองคำ
ประจำปี 2540- ปัจจุบัน

ประจำปี 2540


นายทองสุข มันตาทร
ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น   

นางพรรณี บุญเพิ่ม
ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

นายสุข ชนะชัย
ประเภทบุคคลดีเด่นในหน้าที่การงานและอาชีพ   

 

ประจำปี 2541


รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล
ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น   

นายผอง เกตพิบูลย์
ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขาวิชาชีพ
   

ประจำปี 2542นายประเคน เข็มพิลา
ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขาบำเพ็ญประโยชน์
   

นายทศพล ตันติวงศ์
ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขาวิชาชีพ
   

ประจำปี 2543


ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา ภาณุรัตน์
ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น   

นายชูศักดิ์ รัตนวนิชย์โรจน์
ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขาวิชาชีพ
   

ประจำปี 2544


นายประเสริฐ งามพันธุ์
ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น   

พลโทเกรียงไกร กำแหงฤทธิรงค์
ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

นางคำสอน สระทอง
ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
   

 

ประจำปี 2545


นายวิมล มนัสเอื้อศิริ
ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น   

ศาสตราจารย์กิตติ อินทรานนท์
ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

นายวินิจ อุดรพิมพ์
ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

นางกาญจนา สุภัควงศ์
ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขาวิชาชีพ
   

นายสิทธิพร ณ นครพนม
ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
   

 

ประจำปี 2546


นายนพพร จันทรถง
ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น   

นายวรยุกต์ เจียรพันธุ์
ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

นายสวัสดิ์ จิตติมณี
ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขาวิชาชีพ
   

นายโฆษิต ดีสม
ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
   

ประจำปี 2547


นายสมศักดิ์ ทองงอก
ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น   

พันตำรวจโท ทีฆา โพธิเวส
ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

นางชะม้อย วรามิตร
ประเภทบุคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขาบำเพ็ญประโยชน์
   

นายคงพร พรรณ์แผ้ว
ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขาวิชาชีพ
   

นายวีรธรรม ตระกูลเงินไทย
ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
   

 

ประจำปี 2548


นายวิบูลย์ แช่มชื่น
ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น   

ศาสตราจารย์ทักษิณา สวนานนท์
ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

นายวิเชียร สัตตธารา
ประเภทบุคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขาบำเพ็ญประโยชน์
   

นายธรรมรงค์ แก้วโบราณ
ประเภทบุคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขาบำรุงศิลปวัฒนธรรม
   

ประจำปี 2549


นายวิสิฎฐ์ กิจปรีชา
ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น   

ร้อยตำรวจตรีวิชัย สุริยุทธ
ประเภทบุคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขาบำเพ็ญประโยชน์
   

นางสุนีย์ ตริยางกูรศรี
ประเภทบุคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขาวิชาชีพ
   

นายสลา คุณวุฒิ
ประเภทบุคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขาบำเพ็ญประโยชน์
   

ประจำปี 2550


นายสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์
สาขาบำเพ็ญประโยชน์   

นายเกษม บุญรมย์
ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น์   

นางประจวบ จันทร์นวล
สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   

 

ประจำปี 2551


นายแสงทอง นอลินธา
ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น   

นางประดับ คชรัตน์
สาขาบำเพ็ญประโยชน์   

นางนพรัตน์ หวังในธรรม
สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   

 

ประจำปี 2552


นายกรีพงศ์ เทียมเศวต
สาขาบำเพ็ญประโยชน์   

นายอุส่าห์ จันทรวิจิตร
สาขาทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม   

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์
ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น