บุคคลสร้างชื่อเสียง

 บุคคลสร้างชื่อเสียง 

บรรณารักษ์ดีเด่นของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

ศ.ดร.ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน  
ดร.สุริทอง ศรีสะอาด  
นางพรพิมล มโนชัย  

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสำนักวิทยบริการ

นายหนูกัน ระวิโรจน์  
นายเฉลิมศักดิ์ ชุปวา  
นายสมจิต รัตนสวนจิก  
นางสำอาง เนื่องวรรณะ  
นายสมพงษ์ เจริญศิริ  
นางสาวชลทิชา นารอง  

ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของมหาวิทยาลัย

นางกรรณิการ์ ภูผาธรรม  
นายทศพร ปอศิริ  
นางสมพร สุธรรมมา  
นายธวัชชัย ปอศิริ  

โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ชิงถ้วยพระราชทาน

นางเอื้ออารีย์ ปานพิมพ์ใหญ่  
นางรุ่งเรือง สงเคราะห์ (สิทธิจันทร์)