ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

๑. ศ.ดร.ดร.ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน  
๒. ผศ.ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ  
๓. นางกรรณิการ์ ชลลัมพี  
๔. ดร.สุริทอง ศรีสะอาด  
๕. นางพรพิมล มโนชัย