ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

 ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
๑. ศ.ดร.ดร.ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน ประวัติ
๒. ผศ.ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ ประวัติ
๓. นางกรรณิการ์ ชลลัมพี ประวัติ
๔. ดร.สุริทอง ศรีสะอาด ประวัติ
๕. นางพรพิมล มโนชัย   ประวัติ
๖. ผศ.ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล ประวัติ