ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย

 ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๑. มีชัย ฤชุพันธ์  ประวัติ
๒. พลเอกสุพิทย์ วรอุทัย  ประวัติ
๓. นายอำนวย ปะติเส  ประวัติ
๔. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.อักขราทร จุฬารัตน  ประวัติ
๕. นายปัญญา ถนอมรอด ประวัติ
๖. นายสราวุธ เบญจกุล ประวัติ