ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย

 ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๑. มีชัย ฤชุพันธ์ ๒. พลเอกสุพิทย์ วรอุทัย 
๓. นายอำนวย ปะติเส 
๔. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.อักขราทร จุฬารัตน 
๕. นายปัญญา ถนอมรอด