ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

จดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ จากทุกหน่วยงานและบุคลากรมหาวิทยาลัย ทุกท่าน บูรพาจารย์ ศิษย์เก่า หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย หากท่านมีเอกสาร ที่เห็นว่ามีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและอนุชนรุ่นหลัง โปรดมอบให้ส่วนจดหมายเหตุเป็นตัวแทนในการอนุรักษ์ ดูแลรักษาเอกสาร
นั้นไว้เป็นข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้าและเผยแพร่ต่อไปในอนาคต

ทำเนียบอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Lights

รางวัลพระธาตุดูนทองคำ
ประจำปี 2540- ปัจจุบัน

ดุษฎีกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2538-ปัจจุบัน

ประวัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อดีต-ปัจจุบัน